Ouderparticipatie


We vinden het belangrijk en plezierig om ouders in school te hebben. Ouders kunnen op verschillende manieren actief zijn in de school. Aan de ouders van de nieuwe brugklasleerlingen vragen we dan ook aan het begin van het schooljaar of zij op de een of andere wijze betrokken willen worden bij de school van hun kind. Via ouders in de Raad van Curatoren, de ouderraad en de medezeggenschapsraad is er een mogelijkheid om met de directie schoolaangelegenheden te bespreken en adviezen te geven. Ook is er een mogelijkheid om via ouderklankbordgroepen mee te denken en mee te spreken over ontwikkelingen in de school. Daarnaast helpen er ouders als vrijwilliger in de schoolmediatheek, bij verschillende buitenschoolse activiteiten en soms bij bepaalde lessen.