Vrijwillige ouderbijdrage

De school is een gesubsidieerde instelling. Het Ministerie van OC&W vergoedt de kosten voor het gewone lesprogramma. Hieronder vallen ook de schoolboeken. Als school willen we echter meer bieden dan wat wettelijk is vereist. Om de talenten van de leerlingen maximaal tot hun recht te laten komen, is het onderwijsprogramma verrijkt met aanvullende activiteiten en diensten. Ook willen we de service aan ouders en leerlingen op een hoog peil houden.

Naast deze extra activiteiten zijn er kosten van bepaalde (verbruiks)materialen die niet of onvoldoende door het ministerie vergoed worden. Voor enkele van deze onderdelen vragen wij aan de ouders een vrijwillige ouderbijdrage als tegemoetkoming in de kosten. De medezeggenschapsraad en de oudergeleding hiervan heeft met alle vrijwillige ouderbijdragen ingestemd.

Incidenteel kunnen nog bijdragen worden gevraagd voor extra activiteiten, bijvoorbeeld voor een excursie. Indien uw zoon of dochter kiest voor deelname aan de sport- of natuurklas, vragen wij hiervoor een extra bijdrage. Datzelfde geldt voor deelname aan officiële Cambridge- of Anglia-examens.

Voor de gymnasiumafdeling wordt in de onderbouw aan de ouders een extra vrijwillige bijdrage van € 50,- per jaar gevraagd.